Przejdź do treści

Wznowiono prace stabilizacyjne na osuwisku „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej

Wznowiono prace stabilizacyjne na osuwisku „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej

Treść

 

Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca robót związanych ze stabilizacją osuwiska Homontówka - Ziobroskówka w Kamionce Wielkiej wznowił prace.

W dniu 14 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek osobiście kontrolował przebieg postępujących prac. Wykonawca poinformował, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla terminowego wykonania zadań a ponadto zapewnił, że jeżeli aura będzie w dalszym ciągu sprzyjać być może uda się zakończyć zadanie przed terminem.

Przypomnijmy, że Gmina Kamionka Wielka w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowy chrealizuje obecnie dwa projekty pn.:

1.      „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 0+200 oraz km 0+600 – 0+800”,

2.       „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka - Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej w km drogi 0+185 – 0+245”,

Na realizację zadań gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w wysokości 3. 891. 577,75 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatuPoddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych.