Przejdź do treści

Z myślą o mieszkańcach gminy Kamionka Wielka

Z myślą o mieszkańcach gminy Kamionka Wielka

Treść

 

Gmina Kamionka Wielka ubiegłym roku rozpoczęła i obecnie kontynuuje realizację projektu obejmującego stabilizację drugiego czynnego osuwiska zlokalizowanego na przysiółku Popielówka.

Zadanie zostało uznane przez Wójta Andrzeja Stanka, jako jedno z priorytetowych z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb społeczności gminy mieszkającej na tym terenie. Czynne osuwisko stanowi realne zagrożenia dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Uwzględniając ich potrzeby, w szczególności związane z dostępnością do infrastruktury komunikacyjnej oraz mediów (gaz, prąd, itp.) podjęto skuteczne działania zmierzające do pozyskania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskano 85% wartości inwestycji opiewającej na 1 910 941,33 zł. Ze środków własnych gmina jest zobowiązana zabezpieczyć jedynie 286 641,20 zł co w odniesieniu do wielkości inwestycji jest stosunkowo niewielkim kosztem dla gminy.

Zakres projektu obejmuje w szczególności stabilizację osuwiska z zastosowaniem kotew gruntowych i muru oporowego, odtworzenie uszkodzonej w procesie osuwania terenu drogi oraz jej odwodnienie. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych gminy nie byłaby możliwa z uwagi na ograniczone środki finansowe, zaś powstrzymanie się od prac w niniejszym zakresie mogłoby doprowadzić do pogorszenia warunków życia mieszkańców, dla których droga biegnąca przez osuwisko stanowi jedyna bezpieczną trasę dojazdu. Cieszy fakt, iż prace przebiegają zgodnie z harmonogramem a planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2020.

 

Zdjęcia