A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Gmina Kamionka Wielka promuje wśród mieszkańców przydomowe kompostownikiŚroda, 30 grudnia 2020

 

Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Witteczek,  podpisał umowę ze Spółką SUEZ Południe Oddział w Nowym Sączu, na realizację zadania pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka”. Usługa w zakresie objętym umową realizowana będzie
do końca 2021 roku a jej szacunkowa wartość to 1 300 590,00 zł brutto. Podpisana umowa jest efektem ogłoszonego przez Gminę Kamionka Wielka przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w listopadzie br., w którym brało udział trzech oferentów. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców w instalacjach regionalnych.

Konsekwencją podpisania nowej umowy jest zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamionka Wielka w poszczególnych miejscowościach. Zaznaczyć należy również, iż w roku 2021 zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów  
w miesiącach od kwietnia do października.

Równocześnie należy zaznaczyć, iż  Gmina Kamionka Wielka stawia na segregację odpadów komunalnych i promuje działania dotyczące kompostowania bioodpadów przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach. Zachętą  do segregowania i kompostowania bioodpadów jest zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych mieszkańców, którzy zadeklarują kompostowanie. Kwota zwolnienia została ustalona na poziomie 3 zł od osoby/m-c  i należy do jednych
z najwyższych w regionie.

GALERIA