Przejdź do treści

Droga Jamnica – Mystków wizytówką gminy Kamionka Wielka

Droga Jamnica – Mystków wizytówką gminy Kamionka Wielka

Treść

W 2020r. dobiegł końca trwający niespełna dwa lata generalny remont drogi relacji Jamnica-Mystków w gminie Kamionka Wielka. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, oraz PROMESY powodziowej.   

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2019r. od remontu za kwotę 639 246,99 zł, długości 0+600-1+600, drogi gminnej „Jamnica-Góry” w miejscowości Jamnica. Dofinansowanie na wykonanie ww. odcinka drogi pochodziło z PROMESY rządowej  w ramach której wykonano również remont drogi „Oracze - Kruczki Dolne - Doliny” w miejscowości Mszalnica o łącznej długości 344 metry za kwotę 197 585,92 zł.

Roboty budowlane na drodze relacji Jamnica-Mystków były kontynuowane w listopadzie 2019 r. W tym czasie wyremontowano odcinek drogi „Jamnica-Góry” w km. 0+00-0+600 za kwotę 429 029,17 zł. Kolejno odcinek w 0+000-1+300 drogi gminnej „Mystków-Jamnica” za kwotę 932 779,07 zł. Dofinansowanie na wykonanie ww. odcinków pochodziło z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

W listopadzie 2020r. wyremontowano kolejny odcinek drogi „Mystków-Jamnica” w km. 1+300-2+200 za kwotę 517 405,67 zł. Środki na współfinansowanie robót również pochodziły z programu FDS.

W ramach robót budowlanych na przedmiotowej drodze wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, kolejno wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszyw. Kolejno wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych jako warstwę wiążącą, skropienia emulsją asfaltową oraz położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych jako warstwę asfaltową ścieralną. Utwardzono pobocza oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie ze sporządzoną i zatwierdzoną organizacją ruchu.      

W wyniku przeprowadzonych prac, dokonano generalnego remontu blisko  4 kilometrów drogi za rekordową kwotę w historii gminy 2 518 460,90 zł. Warto podkreślić, iż  udział środków własnych gminy wyniósł 607 174,90 zł, pozostała część pochodziła ze środków zewnętrznych.

Włodarz Gminy nie kryje zadowolenia z faktu, iż udało się pozyskać środki zewnętrzne i wykonać generalny remont drogi Jamnica-Mystków, która jeszcze dwa lata temu była praktycznie nieprzejezdna z uwagi na katastrofalny stan jej nawierzchni a dzisiaj jest drogą którą można pochwalić się w całym powiecie. Wójt Stanek wyraża przekonanie, że nowo wyremontowana droga będzie dobrze służyć mieszkańcom,  podniesie poziom bezpieczeństwa jej użytkowników oraz wpłynie na rozwój nie tylko sołectw leżących w jej ciągu ale także całej gminy.

W nowym roku Wójt zapowiada kolejne inwestycje drogowe. Przypomina, iż została podpisana umowa z wykonawcą na generalny remont drogi „Styrek” w Mszalnicy, której remont rozpocznie się jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. W ramach FDS zostały złożone również wnioski o generalny remont drogi „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała, oraz „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica, które po pozytywnej weryfikacji formalnej  czekają na  ostateczne zatwierdzenie. 

Wójt Gminy zapewnia, iż nadal będzie czynił starania nad rozwojem infrastruktury drogowej na terenie gminy, w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.

Poniżej przedstawiamy film z przejazdu drogą Jamnica - Mystków

https://www.youtube.com/watch?v=Vu8upDIJOBk