A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Inicjatywa Wójta Gminy Kamionka Wielka wspierająca Przedsiębiorców z branży gastronomicznej.Piątek, 19 lutego 2021

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Kamionka Wielka Pana Andrzeja Stanka został przygotowany projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej spowodowaną epidemią, Wójt Gminy Kamionka Wielka w przedłożonym Radzie Gminy Kamionka Wielka projekcie uchwały proponuje, aby przedsiębiorców tych zwolnić z 2/3 opłaty należnej w 2021 roku, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży opłaty stanowiły koszt często trudny do udźwignięcia, zwłaszcza w przypadku całkowitego braku przychodów. Uchwała niniejsza ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie Gminy Kamionka Wielka.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gminy uzyskały możliwość m.in. zwolnienia z wnoszenia przedmiotowych opłat.

Projekt ten zostanie przedstawiony Radzie Gminy Kamionka Wielka na najbliższym posiedzeniu Komisji oraz Sesji.