A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Komunikat Wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2Środa, 03 marca 2021

Działając na podstawie art. 31  i 33 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 703 z  późn. zm. )  oraz  § 21  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 367) -  uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję, że:

 

od dnia 1 marca  2021 roku do odwołania

 

ogranicza się działalność Urzędu w Kamionce Wielkiej Gminy do obsługi klienta w formie telefonicznej  lub elektronicznej,  za wyjątkiem  zadań  niezbędnych do zapewnienia  pomocy obywatelom  w szczególności  z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 6. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

 

W sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny będzie kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta będzie możliwa poprzez okienko podawcze. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę.  

 

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy:

 

Tel. (18) 445-60-17 lub (18) 445-60-18

Fax. (18) 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina@kamionkawielka.pl

Adres skrzynki E-PUAP: /1o9j92ytu6/SkrytkaESP

 

KONTAKT do do poszczególnych pracowników znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kamionkawielka.pl w zakładce Urząd Gminy.

 

Zapotrzebowanie na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  można zgłaszać pod numerem telefonu: (18) 445 60 96

 

Czynna jest obsługa kasowa. Wpłat należności można dokonywać zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Zachęcamy do regulowania zobowiązań za pomocą bankowości elektronicznej.

 

Poszczególne kroki obsługi stron w Urzędzie.

 

 1. Przy wejściu do budynku oraz na stanowisku obsługi Interesantów zamontowany jest dzwonek, z którego  można skorzystać wzywając pracownika dziennika podawczego;
 2. Pracownik dziennika podawczego zobowiązany jest uzyskać od Strony informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie,  a następnie  poinformować pracownika merytorycznego z danego referatu o konieczności załatwienia  danej sprawy;
 3. Pracownik merytoryczny osobiście podchodzi do  stanowiska obsługi Interesantów w celu załatwienia sprawy. Po udzieleniu informacji lub dokonaniu innych czynności urzędowych, Interesant wrzuca komplet dokumentów do udostępnionej  w wejściu do budynku skrzynki podawczej lub przekazuje bezpośrednio pracownikowi dziennika podawczego.
 4. Wszelkie pisma i dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5.

Przy  załatwianiu spraw urzędowych bezwzględnie wymagane jest zastosowanie maski ochronnej na usta i nos  oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym.

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.kamionkawielka.pl

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

           (-) Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka