A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaPoniedziałek, 19 kwietnia 2021

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (projekt 1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok. (2)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2021. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2035. (projekt 4)
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (projekt 7)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - /-/ Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - /-/ Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - /-/ Rafał Kamieńsk

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani Małgorzata Borczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
 6. Pani Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich
 7. Pan Leszek Bajorek – Dyrektor GOPS

ZAŁĄCZNIKI