Przejdź do treści

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej w związku ze stanem epidemii.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej  w związku ze stanem epidemii.

Treść

Działając na podstawie art. 31  i 33 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 703 z  późn. zm. )  oraz § 21  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 z póżn. zm. )uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję, że:

od dnia 7 czerwca 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku

ogranicza się działalność Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w szczególności sprawy  z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b)   decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6)      przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

 

W sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny będzie kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta będzie możliwa poprzez okienko podawcze. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę. 

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy:

Tel. (18) 445-60-17 lub(18) 445-60-18

Fax. (18) 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina@kamionkawielka.pl

Adres skrzynki E-PUAP: /1o9j92ytu6/SkrytkaESP

KONTAKT do do poszczególnych pracowników znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kamionkawielka.pl w zakładce Urząd Gminy.

Kontakt do Urzędu Stanu Cywilnego  - (18) 445 60 17 wew. 39, k. 608-405-383

Zapotrzebowanie na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  można zgłaszać pod numerem telefonu: (18) 445 60 96

Czynna jest obsługa kasowa. Wpłat należności można dokonywać zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Zachęcamy do regulowania zobowiązań za pomocą bankowości elektronicznej.

 

Poszczególne kroki obsługi stron w Urzędzie.

 

  1. Przy wejściu do budynku oraz na stanowisku obsługi Interesantów zamontowany jest dzwonek, z którego  można skorzystać wzywając pracownika dziennika podawczego;
  2. Pracownik dziennika podawczego zobowiązany jest uzyskać od Strony informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie,  a następnie  poinformować pracownika merytorycznego z danego referatu o konieczności załatwienia  danej sprawy;
  3. Pracownik merytoryczny osobiście podchodzi do  stanowiska obsługi Interesantów w celu załatwienia sprawy. Po udzieleniu informacji lub dokonaniu innych czynności urzędowych, Interesant wrzuca komplet dokumentów do udostępnionej  w wejściu do budynku skrzynki podawczej lub przekazuje bezpośrednio pracownikowi dziennika podawczego.
  4. Wszelkie pisma i dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5.

 

 

Przy  załatwianiu spraw urzędowych bezwzględnie wymagane jest zastosowanie maski ochronnej na usta i nos  oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym.

 

 

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.kamionkawielka.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

 

/-/ Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka