Przejdź do treści

UCHWAŁA Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28.05.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28.05.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Treść

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art.3 ust.1, art. 15, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741)  zwanej dalej „ustawą” Rada Gminy Kamionka Wielka stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 roku z późn. zm. i uchwala co następuje:

Rozdział 1   - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 414 poz. 4.400 z późn. zm.) zwaną w tekście niniejszej uchwały „planem”, obejmującą tereny położone w miejscowości Mystków.
 2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania w sposób określony w zał. Nr 3 do uchwały.
 3. Plan opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXVI/169/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka oraz uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXV/258/2021 z dnia 28.05.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

§ 2.

 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  1. rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniczych w skali 1:1000  jako załączniki Nr 1 i 2 do uchwały,
  2. rozstrzygnięcia  Rady Gminy Kamionka Wielka – podjęte w trybie art. 20 „ustawy” – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 3
  3. dane przestrzenne tworzone dla „planu”, o których mowa w Rozdziale 5a „ustawy” jako załącznik Nr 4.
 3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
 4. Stosuje się literowy symbol identyfikacyjny MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Stosuje się dodatkowy indeks literowy „k” – strefa widokowo-krajobrazowa.

 § 3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do uchwały,
 2. przepisach odrębnych (szczególnych) – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
 3. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
 5. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 6. powierzchni całkowitej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad,
 7. powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków, w obrębie działki budowlanej,
 8. wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 9. wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz oraz schodów zewnętrznych,
 10. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej,
 11. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu obiektu budowlanego,
 12. wysokości zabudowy – rozumie się przez to dla budynków wysokość określoną w przepisach odrębnych; dla innych obiektów budowlanych nie będących budynkami wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu obiektu,
 13. dachu płaskim – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 0 do 5 stopni.

Rozdział  2  -  USTALENIA OGÓLNE    

§ 4.

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu w tym obszarów objętych ochroną.

 1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
 2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach odrębnych.
 3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
 4. Tereny objęte planem położone są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (POChK), który funkcjonuje w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22.05.2020r., poz. 3482). Obowiązuje przestrzeganie nakazów, zakazów oraz dopuszczeń i ograniczeń określonych w tej uchwale.
 5. W zagospodarowaniu działek obowiązuje realizacja zieleni w szczególności gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie z siedliskiem.

§ 5.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Na terenach objętych zmianą planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegające prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrębnych, stanowiska archeologiczne, ani obiekty wpisane do ewidencji zabytków - w związku z tym nie formułuje się ustaleń w tym zakresie.

§ 6.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.

 1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków (nie dotyczy wód opadowych) do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 2. Obowiązuje zachowanie stref technicznych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi. Na rysunku planu nr 1 wyznacza się strefę techniczną od istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia, w zasięgu której obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania określone w przepisach odrębnych.
 3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę po spełnieniu procedur określonych w przepisach odrębnych.
 4. Odprowadzenie ścieków docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach okresowo opróżnianych.
 5. Przy realizacji systemu odwodnienia obowiązuje spełnienie wymogów określonych w przepisach odrębnych. Wskazane odprowadzenie wód opadowych do systemu opartego na retencjonowaniu wody.
 6. Usuwanie odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzoną polityką władz gminy. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi w tym w oparciu o „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” w zakresie przewidzianym dla Gminy Kamionka Wielka.
 7. Doprowadzenie gazu oraz energii elektrycznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
 8. Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii zapewniające spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi.  
 9. Dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW (paneli fotowoltaicznych).
 10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej -  dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
 11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje spełnienie wymogów określonych w przepisach odrębnych.
 12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej w tym wskazanej na rysunku planu nr 1 linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia oraz realizację nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy odrębne.

§ 7.

Ustalenia w zakresie komunikacji.

 1. Ustala się powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym:
  1. terenu objętego planem nr 1 poprzez istniejącą drogę wewnętrzną (działka nr 514),
  2. terenu objętego planem nr 2 poprzez istniejącą drogę wewnętrzną (działka nr 948).
 2. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu. 
 3. W zakresie zabezpieczenia niezbędnych stanowisk postojowych ustala się:
  1. minimalny wskaźnik stanowisk postojowych (dotyczy również garaży) wynoszący - 1 stanowisko na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,
  2. nie ustala się wskaźnika stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 8.

Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości

 1. Nie ustala się warunków scalania nieruchomości.
 2. W przypadku podziału terenów na nowe działki budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m².
 3. Dopuszcza się podziały wynikające z regulacji praw własności, poszerzenia terenów sąsiednich, wydzielania dróg.
 4. Dla nowo wydzielonych działek budowlanych obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi  publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział  3 - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9.

 1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN położone w Mystkowie i obejmujące:
  1. działkę nr 465/1 (plan nr 1),
  2. działkę nr 946/10 i część działki nr 946/9 (plan nr 2).
 2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 3. Przeznaczenie dopuszczalne:
  1. budynki gospodarcze, garaże,
  2. zieleń urządzona,
  3. obiekty małej architektury, wiaty, altany,
  4. infrastruktura techniczna.
 4. Część terenu objętego planem nr 2 i oznaczona indeksem literowym „k” położona jest w  strefie widokowo-krajobrazowej. Dla tego terenu obowiązują szczególne warunki zabudowy i architektury określone w § 10 ust. 2, 5 i 6.

§ 10.

Ustalenia w zakresie zasad kształtowania zabudowy, architektury i ładu przestrzennego.

 1. Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do lokalnych tradycji budowlanych.
 2. 2.  Dla obiektów mieszkalnych obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 50 stopni. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00) w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m. od strony przystokowej terenu. Wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10,0 m. z tym, że na terenie położonym w strefie widokowo-krajobrazowej, oznaczonym indeksem literowym „k” wysokość budynków nie może przekroczyć 9 m. W strefie widokowo-krajobrazowej kubatura obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć 1900 m³.  
 3. Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 50 stopni; wysokość tych budynków nie może przekroczyć 8,0 m. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do  budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego.  
 4. Ustala się wskaźniki intensywność zabudowy:
  1. maksymalny wskaźnik - 0,5;
  2. minimalny wskaźnik - 0,01.
 5. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30 % ze zwiększeniem tego wskaźnika do 35 % dla terenów położonych w strefie widokowo-krajobrazowej „k”.
 6. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 60 % ze zmniejszeniem tego wskaźnika do 55 % dla terenów położonych w strefie widokowo-krajobrazowej „k”.
 7. Architektura altan i wiat winna nawiązywać do tradycji miejsca. Pokrycie zadaszenia wiat i altan ażurowe lub pełne kryte gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją. Dopuszcza się pokrycie dachowe wiat i altan materiałem podobnym lub identycznym z pokryciem budynków mieszkalnych. Wysokość wiat  nie może przekroczyć 7 m, natomiast wysokość pozostałych obiektów nie będących budynkami nie może przekroczyć 5 m.
 8. Obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym.
 9. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw   sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień, cegła  itp.). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, drewna lub kamienia z dopuszczeniem koloru szarego.
 10. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości, czerni).

Rozdział  4 - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” – 10%.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 13.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ mgr Marcin Kiełbasa