Przejdź do treści

UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Treść

Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXIV/150/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, zmienionej uchwałami Rady Gminy Kamionka Wielka: Nr XXVI/171/2020 z dnia 29 września 2020r. i Nr XXIX/197/2020 z dnia 17 listopada 2020r.,

Rada Gminy Kamionka Wielka:

§ 1.

uchwala zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. zmienionego uchwałą Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 października 2020r. - zwanej dalej „Studium”.

 § 2.

Załącznikami do uchwały są:

 1.  załączniki tekstowe Studium pn:
  1.  „Uwarunkowania rozwoju” – jako załącznik nr 1,
  2.  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – jako załącznik Nr 2
 2. załączniki graficzne:
  1. rysunek Studium pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna – synteza uwarunkowań” w skali 1:10000 – jako załącznik Nr 3, 
  2. rysunek pn. „Uwarunkowania rozwoju – środowisko przyrodnicze i kulturowe” w skali 1:10000 – jako załącznik nr 4,
  3. rysunek pn. „Uwarunkowania rozwoju – infrastruktura techniczna i komunikacja” w skali 1:10000 – jako załącznik Nr 5,
 3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium – jako załącznik Nr 6,
 4. dane przestrzenne tworzone dla „Studium”, o których mowa w Rozdziale 5a „ustawy” jako załącznik Nr 7.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, zmieniona uchwałą Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 października 2020r. - w części objętej niniejszą zmianą Studium.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ mgr Marcin Kiełbasa