Przejdź do treści

Umowa na remont drogi „Pod Kunów” oraz „Popardowa” podpisana.

Umowa na remont drogi „Pod Kunów” oraz „Popardowa” podpisana.

Treść

Wójt Gminy Andrzej Stanek podpisał umową z Wykonawcą na zadania pn.
Remont drogi gminnej nr 290914K „Pod Kunów” w km od 0+135 do km 0+675
w miejscowości Jamnica, oraz drogi gminnej nr 290913K „Popardowa” w km od 0+580,00
do 1+095 w miejscowości Kamionka Mała. Umowę przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisano na kwotę 907 567,26 zł, z terminem realizacji do dnia
30 września 2021 r. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 70 % całości kosztów zadania. W ramach inwestycji założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia między warstwowe jako warstwę sczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego, oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego.

Włodarz Gminy nie kryje zadowolenia, że ta długo wyczekiwana inwestycja wchodzi
w fazę realizacji. Jednocześnie pragnie podziękować mieszkańcom za bezpośrednie zaangażowanie w procesie przygotowań do realizacji inwestycji co potwierdza, iż jest ona bardzo ważna dla lokalnej społeczności.