Przejdź do treści

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Treść

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) – Rada Gminy Kamionka Wielka, na wniosek Wójta Gminy Kamionka Wielka uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

(-) mgr Rafał Kamieński

Pliki do pobrania

Uchwala_278.doc 35.5 KB
Zal._do_uchwaly_278.pdf 10762.92 KB