Przejdź do treści

Ognisko ASF (afrykański pomór świń) w woj. małopolskim

Ognisko ASF (afrykański pomór świń) w woj. małopolskim

Treść

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu informujące o tym, że w województwie małopolskim pojawiło nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na terenie woj. małopolskiego w zakładzie – gospodarstwo utrzymujące świnie, zlokalizowanym w miejscowości Skrzyszów, gmina Skrzyszów, powiat tarnowski, w dniu 22.07.2021 r. w dzienniku urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie 2021/1205 zmieniające załącznik do rozporządzenia 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – regionalizacja w związku z ASF m.in. w Polsce.

Zgodnie z ww. załącznikiem powiat nowosądecki znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami I – strefa niebieska (dawniej obszar ochronny, strefa żółta).

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.) link: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki)

Informację przesyła się w celu rozpropagowania wśród hodowców świń z terenu powiatu nowosądeckiego.

W załączeniu przesyłamy wytyczne dotyczące rozporządzenia 2021/605.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu
/-/ Mariusz Stein

ROZPORZĄDZENIE 2021/605 WDROŻENIE ZASAD BIOASEKURACJI W SIEDZIBIE STADA

 1. Uniemożliwić kontakt bezpośredni i pośredni zwierząt utrzymywanych w rożnych gospodarstwach oraz z dzikami, tuszami odstrzelonych i padłych dzików poprzez stosowanie zakazu utrzymywania świń przez pracowników zatrudnionych w danym gospodarstwie stosowanie sprzętów i narzędzi do obsługi tylko jednej siedziby stada (zakaz wypożyczania i pożyczania oraz przenoszenia pomiędzy siedzibami stada) z wyjątkiem specjalistycznego sprzętu i narzędzi po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekcji.
 2. Ustanowienie strefy czystej i brudnej posiadających fizyczną granice której me wolno przekraczać bez zmiany obuwia i odzieży.
 3. Strefa czysta obejmuje budynek ze zwierzętami, magazyn pasz i magazyn ściółki oraz pomieszczenie ze sprzętem do ich obsługi.
 4. Każdorazowe mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich. Stosowane środków do dezynfekcji posiadają zatwierdzenie i znajdują się w wykazie środków bakterio i wirusobójczych.
 5. Uniemożliwienie kontaktu ze stadem osobom, które w okresie 72 godzin przed wejściem do gospodarstwa uczestniczyły w polowaniu, odłowie zwierząt lub miały kontakt z tuszami dzików, bądź padłymi zwierzętami.
 6. Nie dopuszczenie do strefy czystej osób nieupoważnionych oraz środków transportu zbędnych przy hodowli i chowie świń.
 7. Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do budynków inwentarskich, magazynów pasz i ściółki oraz pojazdów wjeżdżających w których odnotowujemy:
  1. datę i godzinę wejścia;
  2. imię i nazwisko osoby wchodzącej;
  3. nr rejestracyjny;
  4. cel wyjazdu lub wizyty;
  5. datę i miejsce ostatniego kontaktu z innym świniami;
 8. Konstrukcja budynków inwentarskich oraz stosowanie wszelkich zabezpieczeń uniemożliwiających kontakt stada, pasz i ściółki z innymi zwierzętami. Zabezpieczenie przeciwko owadom powinno obejmować właściwą higienę w budynkach i wokół nich oraz stosowanie preparatów do dezynsekcji.
 9. Gospodarstwo musi posiadać ogrodzenie obejmujące budynki inwentarskie, magazyny pasz i ściółki. Istnieje możliwość uznania ściany budynku jako linii ogrodzenia jeżeli me istnieją w nim wejścia/wyjścia a wszelkie otwory, okna i wentylatory zostały prawidłowo zabezpieczone.
 10. Należy w każdej siedzibie stada posiadać zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Plan Zabezpieczenia Biologicznego.
 11. Każdy budynek z świniami zostaje oznaczony indywidualnym numerem.
 12. Przed wjazdem i wejściem na teren siedziby stada oraz przed budynkami ze świniami obowiązują tabliczki „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
 13. W siedzibie stada znajduje się dokumentacja leczenia zwierząt.
 14. W siedzibie stad przestrzega się zakazu żywienia świń odpadami gastronomicznymi.
 15. Świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrywane są w świadectwa zdrowia.
 16. Utrzymuje się świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejście oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń w których są utrzymywane zwierzęta.
 17. Sporządza się spisy świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochu, loszki, knury, i knurki oraz aktualizuje się na bieżąco ten spis.
 18. Wykłada się maty dezynfekcyjne przed wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 19. Wykłada się maty dezynfekcyjne bądź buduje się niecek dezynfekcyjnych lub stosuje się urządzenia zapewniającą skuteczną dezynfekcję przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, a także stałe utrzymuje się maty dezynfekcyjne lub niecek dezynfekcyjne w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 20. Stosuje się przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia.
 21. Na bieżącego oczyszcza się i odkaża narzędzia oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
 22. Używa przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
 23. Prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 24. Uniemożliwia się osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
 25. W siedzibie stada przestrzega się zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem zbóż pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami lub z obszarów zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed ich podaniem świniom.
 26. Nie wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
 27. Nie wnosi się na teren gospodarstwa, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
 28. Nie prowadzi się uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
 29. Nie wykonuje się czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 30. Pomieszczenia i budynki gospodarstwa muszą:
  1. być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym,
  2. umożliwiać mycie i odkażanie rąk,
  3. umożliwić czyszczenie i odkażanie pomieszczeń,
  4. posiadać warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymuje się świnie.
 31. W gospodarstwie znajduje się ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki w których przechowuje się paszę i ściółkę.

SCHEMATYCZNY PLAN SIEDZIBY STADA Z ZAZNACZONYMI I OPISANYMI

 1. Granicami siedziby stada.
 2. Granicami strefy czystej i brudnej.
 3. Wyjazdami i wyjazdami.
 4. Budynkami.
 5. Magazynami.
 6. Lokalizacjami stacji deratyzacyjnych i ich numerami.
 7. Wiatami na sprzęt.
 8. Urządzeniami wyposażenia siedziby stada.
 9. Drogami przemieszczania się ludzi.
 10. Drogami przemieszczania się zwierząt.
 11. Drogami przemieszczania paszy.
 12. Drogami przemieszczania odpadów.
 13. Źródłami wody oraz rozmieszczeniem poideł.
 14. Najbliższe otoczenie siedziby stada obejmujące: drogi, wody płynące i stojące, lasy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ NA OBSZARZE OCHRONNYM (STREFA NIEBIESKA)

Krótszy termin na dokonanie zgłoszenia zmiany stanu świń w gospodarstwie.

Na terenie obszar ochronnego istnieje obowiązek zgłaszania do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) oraz dokonania oznakowania świń w ciągu 48 godzin (2 dni) od zaistnienia tego zdarzenia.

Ubój na użytek własny jest dozwolony pod następującymi warunkami:

 • świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 • posiadacz świń zgłosi do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej zamiar przeprowadzenia uboju minimum 24 h przed ubojem,
 • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu wykonanemu przez uprawnionego lekarza weterynarii,
 • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badani u poubojowemu przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Na terenie obszaru ochronnego istnieje obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie (przed oddaniem zwłok świni do utylizacji) oraz przypadków podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kolbuszowej lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania.
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

ISTNIEJE OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM SĄCZU O ZALEZIENIU ZWŁOK DZIKA

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby.
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia.
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub policji, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym dokonywać odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem przez 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje wymóg oznakowania budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablicą z napisem “Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony“.

W gospodarstwie powinna znajdować się dokumentacja weterynaryjna dotycząca przebiegu leczenia i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.

Świnie wprowadzane do gospodarstwa powinny zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, wystawione nie wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu tel. 18 441 24 01.