Przejdź do treści

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Treść

Wójt Gminy przypomina mieszkańcom, którzy planują działania podnoszące efektywność energetyczną budynków, oraz wymianę urządzeń grzewczych, że w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1  funkcjonuje punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o programach dotacyjnych osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do rządowego programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu. Rekomenduje się aby przed wizytą w urzędzie wnioskodawca dokładnie zapoznał się z regulaminem naboru oraz informacjami ogólnymi dotyczącymi aktualnej wersji programu na stronie:

https://portal.wfos.krakow.pl/

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowych informacji udziela Ekodoradca mailowo pod adresem p.lebda@kamionkawielka.pl lub telefonicznie 533-234-769