Przejdź do treści

Informacja dotycząca budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej i składanych wniosków o środki zewnętrzne

Informacja dotycząca budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej i składanych wniosków o środki zewnętrzne

Treść

Szanowni Państwo.

Mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka.

 

Odpowiadając na Państwa  zarzuty dotyczące  rzekomego nie podejmowania przeze mnie starań o środki zewnętrzne na dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej przedstawiam Państwu szczegółową informację w tej sprawie.

Działania związane z budową hali sportowej zostały rozpoczęte przez ówczesne władze Gminy w 2012 r., przy wykorzystaniu własnych środków finansowych oraz kredytowych.

Należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja została zaplanowana oraz rozpoczęta bez pozyskania środków zewnętrznych, co bez wątpienia doprowadziło do zastoju w pracach budowlanych. Realizacja tak dużej inwestycji znacznie bowiem przewyższa możliwości finansowe Gminy. Aktualnie stoję przed niezwykle trudnym zadaniem dokończenia rozpoczętej budowy. Zapewniam wszystkich mieszkańców, iż mając na uwadze stan finansów Gminy, przedmiotowa inwestycja może być kontynuowana tylko przy uzyskaniu dofinasowania zewnętrznego, o które wystąpiłem. Nie jest możliwym dokończenie robót budowlanych ze środków własnych. Nie ma mojej zgody również na kontynuację prac na podstawie środków pochodzących z kredytu bankowego jak dotychczas.

Poniżej przedstawiam przebieg czynności i działań związanych z budową hali sportowej w Kamionce Wielkiej.

W dniu 04.12.2012 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ówczesny Wójt Gminy Kamionka Wielka podpisał umowę z firmą projektową na m.in. wykonanie prac projektowych i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Sportowo - Kulturalnego w Kamionce Wielkiej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 75 645,00 złotych brutto.

Koszt budowy centrum sportowo kulturalnego na podstawie kosztorysów inwestorskich oszacowano na kwotę 20 460 389,55zł.

W dniu  13.02.2015 roku  Urząd Gminy Kamionka Wielka zgłosił ww. inwestycję do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego – edycja 2015, wskazując wartość kosztorysową zadania 9 525 645,00 zł, natomiast wnioskując o kwotę 4 000 000 zł. 

W dniu 4.02.2016 roku Urząd Gminy Kamionka Wielka  ponownie zgłosił ww. inwestycję do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego –  edycja 2016, wskazując wartość kosztorysową zadania 6 602 647,13 zł wnioskując o kwotę 3 301 323 zł (dofinansowaniu w ramach programu miała podlegać jedynie część sportowa obiektu).

W związku z Uchwałą nr XXII/326/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25.04.2016 roku i skierowaniem inwestycji sportowej do ubiegania się o dofinasowanie, w  dniu 24.05.2016 roku  Urząd Gminy złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo - kulturalnego w miejscowości Kamionka Wielka”. Zakres zadania do dofinansowania obejmował utworzenie pełnowymiarowej hali sportowej, umożliwiającej grę w piłkę siatkową i koszykową oraz piłkę nożną. Planowano  także utworzenie ścianki wspinaczkowej. Zakres robót budowlanych, przewidzianych w projekcie budowlanym, obejmował wykonanie, robót ziemnych, ław fundamentowych i fundamentów, ścian i układu nośnego, stropów i dachu, klatek chodowych, przyłączy i instalacji wod. – kan., instalacji c. o., przyłączy i instalacji elektroenergetycznych, robót wykończeniowych (posadzki, gładzie i tynki, malowanie ścian i sufitów, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie, itp.), zieleni i trawników, zbiornika p.poż, dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów samochodowych i rowerowych. W ramach powstałego centrum sportowo – kulturalnego, planowano udostępniać infrastrukturę sportową dla upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej. Obiekt miał umożliwiać organizację zawodów sportowych o randze ponadregionalnej. Parametry techniczne obiektu wynosić miały: powierzchnia użytkowa – 3367,7 m2; powierzchnia zabudowy – 2 598,11 m2; kubatura całkowita – 25 388,25 m3; liczba kondygnacji – 2;długość budynku – 53,28 m; szerokość budynku – 30,33 m; maksymalna wysokość budynku – 13,89 m. Obiekt miał być zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Całkowita wartość zadania we wniosku określona została na kwotę: 6 602 651,00 złotych, w tym dofinansowanie zewnętrzne 2 500 000,00 zł.  Na ww. inwestycję przyznano wnioskowane dofinansowanie z podziałem na lata 2016-2018. Gmina wnioskowała o przesunięcie środków. Ostatecznie ówczesne władze Gminy nie skorzystały z przyznanej dotacji.

W dniu 1.06.2016r. ponownie zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zadanie Budowa Centrum  Sportowo-Kulturalnego w Kamionce Wielkiej w celu aktualizacji kosztów zadania. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 4 945,00 złotych.

W dniu 16.09.2016 roku  ogłoszono przetarg na budowę Centrum Sportowo-Kulturalnego w Kamionce Wielkiej - etap I. Wpłynęły dwie oferty, ostatecznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej”– etap I unieważniono ( wpłynęły 2 oferty, wśród których oferta z najniższą kwotą przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.6 450 000zł.).

Urząd Gminy odstąpił od budowy Centrum sportowo – kulturalnego, po zmianie koncepcji architektonicznej przygotowano dokumentację na budowę Hali sportowej w Kamionce Wielkiej.

W dniu 08.12.2016 roku  podpisano umowę na wykonanie tejże dokumentacji za kwotę 76 000,00 złotych brutto. Koszt budowy hali sportowej wyszacowano na kwotę 8 565 594,91 złotych brutto.

W dniu 11.08.2017 roku ogłoszono przetarg na Budowę hali sportowej w Kamionce Wielkiej – etap I (stan „0”). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla ww. zadania. Wyłoniono wykonawcę  i zadanie zakończono 08.12.2017 roku (protokół końcowego odbioru robót). Koszt poniesionych prac budowlanych wyniósł 625 000,00 złotych brutto.

W dniu 16.03.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej – etap II (stan surowy otwarty). Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Kamionce Wielkiej – etap II (stan surowy otwarty). Zakres zamówienia obejmował wykonanie m.in.: ścian zewnętrznych i wewnętrznych,  konstrukcji dachu wraz z pokryciem i orynnowaniem,  drenażu opaskowego kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku, instalacji odgromowej.

W dniu 19.03.2018 roku złożono wniosek w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska na zadanie pn. „Budowa budynku hali sportowej z instalacjami, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłączy energetycznych wraz z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z wylotem, komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, śmietnika murów oporowych, ogrodzenia, ławek oraz przebudowę energetycznej sieci kablowej na działkach nr 234/4,235,236,238,237/2,239,247/1,237/2 w m. Kamionka Wielka”. Zadanie dotyczyło budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz zapleczem technicznym i sanitarno – szatniowym. Hala sportowa miała być przeznaczona na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, jednocześnie miała służyć lokalnej społeczności do aktywnego spędzania wolnego czasu. Obiekt miał mieć charakter ogólnodostępny.  We wniosku wpisano całkowitą wartość zadania  na kwotę : 9 178 786,43 złotych, z czego 625 000,00 złotych już wydatkowano  na etap I - stan „0”.  Wnioskowano o kwotę 4 000 000 złNie otrzymano dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa hali sportowej w Kamionce Wielkiej – etap II (stan surowy otwarty)”,  dnia 24.04.2018 roku  wybrano  wykonawcę i w dniu 14.05.2018 roku podpisano umowę na kwotę 1 799 963,69 złotych. Wykonanie  zadania według umowy ustalono do dnia 30.11.2018 roku. Termin realizacji przedsięwzięcia aneksowano dwukrotnie. Ostatecznie zadanie etap II zakończono 31.01.2019 roku.

W dniu 27.03.2019 roku ( tuż po objęciu przeze mnie stanowiska Wójta Gminy Kamionka Wielka)  zwróciłem się z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach przedmiotowej inwestycji o zakresie robót budowlanych jak we wniosku w roku 2018. Całkowitą wartość zadania oszacowano na koszt 9 097 675,50 złotych (poprzedzona aktualizacją kosztorysów inwestorskich - wartość usługi 5 166 zł brutto), wnioskowano o kwotę 4 000 000 zł. (Pozostałe środki planowano pozyskać z Urzędu Wojewódzkiego po uprzednim otrzymaniu wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Nie otrzymano dofinansowania. 

W dniu 30.09.2020 roku wystąpiłem z  wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie na dokończenie budowy hali sportowej wraz z zapleczem technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kamionce Wielkiej na kwotę 7 327 043,94.  Nie otrzymano dofinansowania.

W dniu 21.12.2020  roku w ramach kolejnego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego ponownie złożyłem wniosek na dokończenie budowy hali sportowej wraz z zapleczem technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Kamionce Wielkiej  na kwotę 7 327 043,94. Nie otrzymano dofinansowania.

W dniu 13.08.2021 roku zwróciłem się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład na dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. Wniosek został przekazany do decyzji  BGK do zespołu oceniającego przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie wniosek jest oceniany.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka