Przejdź do treści

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 23.11.2021r. godz. 15:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 23.11.2021r. godz. 15:30

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/305/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2021. (projekt 1)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego. (projekt 2)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2021. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2035. (projekt 4)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (projekt 5)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (projekt 6)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (projekt 7)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 8)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - /-/ Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - /-/ Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan MYJAK Ireneusz
 5. Pan GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pani Małgorzata Borczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
 5. Pan Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 6. Pani Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich

Pliki do pobrania