Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że w ramach powstałych oszczędności w programie dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka nr XXII/145/2020 z dnia 14 maja 2020 r. są jeszcze wolne środki na 2 inwestycje w budynkach mieszkańców Gminy. W związku z rezygnacją kilku wnioskodawców z realizacji planowanej inwestycji informuje się, że można jeszcze starać się o przyznanie dofinansowania wymiany kotła węglowego; na gazowy, pelletowy lub zgazowujący drewno. Inwestycja musi być zakończona jeszcze w tym roku! . 

 1.Zadania na, które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na kocioł gazowy lub kocioł na pellet lub kocioł zgazowujący drewno w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Kamionka Wielka.

 2. Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Kamionka Wielka, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe. Jest również gotowa w toku prowadzonej inwestycji poddać utylizacji dotychczas użytkowany wysokoemisyjny kocioł oraz wykorzystywać urządzenie objęte dotacją jako główne źródło ciepła w budynku zachowując trwałość inwestycji.

 3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

Wniosek o udzielnie dotacji wraz z załącznikami można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej. Decyduje kolejność wpływu na dziennik podawczy.   

Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny)
  • w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.                                                                                                                  
  • klauzulę ochrony danych osobowych.

 4. Typy nowych źródeł ciepła

 Inwestorzy mają do wyboru:

  • kocioł gazowy,
  • kocioł na pellet drzewny,
  • kocioł zgazowujący drewno.

Wymienione kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ EC. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

5. Dodatkowe informacje

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2021 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym (do 17 Grudnia 2021r.). Niezbędnych informacji w sprawie naboru udziela Ekodoradca tel: 533-234-769, 18 445-60-17 wew. 43 lub p.lebda@kamionkawielka.pl