Przejdź do treści

Wymiana kotłów - nabór wniosków

Wymiana kotłów - nabór wniosków

Treść

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn ,,Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka II”  Wójt Gminy zachęca właścicieli nieruchomości do składania wniosków na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.

W ramach przedmiotowego naboru wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące:

 1. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

  Działanie to obejmuje wymianę nieefektywnych energetycznie oraz nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe (pellet) zgodnie
  z obowiązującymi standardami energetycznymi (dyrektywą ecodesign – ekoprojekt) wraz z niezbędną do prawidłowej pracy urządzeń armaturą i osprzętem. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych, w tym moc nowych urządzeń grzewczych, wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden kocioł to 8.000 zł.
 2. wykonania wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu grzewczego będącego przedmiotem dofinansowania

  Działanie to obejmuje prace przystosowawcze instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków. Maksymalna kwota dofinansowania na jedną instalację to 6.000 zł.

 3. prac termomodernizacyjnych o ile w budynku wymieniane jest źródło ciepła w ramach przedmiotowego programu w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu

  Działanie to obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, docieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. Zakres koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych systemów grzewczych wynikał będzie z opracowanych audytów energetycznych budynków ponadto warunkiem uzyskania dofinansowania w zakresie termomodernizacji budynku będzie zidentyfikowanie u inwestora problemów związanych z ubóstwem energetycznym rozumianym jako trudna sytuacja materialna, tj:

  a) dla gospodarstwa jednoosobowego dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  b) dla gospodarstwa wieloosobowego dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ww. ustawy. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń w zakresie maksymalnej wysokości dofinansowania do poszczególnych elementów podlegających termomodernizacji, wskazanych w regulaminie konkursu. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden budynek to 25 000 zł.         

Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Kamionka Wielka, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nieekologiczny kocioł na paliwo stałe. Gotowa poddać swój budynek bezpłatnej ocenie energetycznej wykonywanej przez audytorów skierowanych do działań w terenie przez UMWM i wyraża zgodę na utylizację dotychczas użytkowanego wysokoemisyjnego kotła oraz planuje wykorzystywać urządzenie objęte dotacją jako główne źródło ciepła w budynku zachowując trwałość inwestycji. Dla zapewnienia możliwości uczestnictwa w projekcie właściciele budynków mieszkalnych muszą zobowiązać się do wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie zawartym w ocenie energetycznej o ile takowa ocena ją zakłada. Minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku wyrażony wskaźnikiem EP(H+W) wynosi nie więcej niż 150 kWh/m2/rok dla domów jednorodzinnych. Wyniki oceny energetycznej będą swego rodzaju wytycznymi co do zakresu dalszych działań w odniesieniu do modernizacji energetycznej budynku.   

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji

Wniosek pozwalający tworzyć listę rankingową do przeprowadzenia audytów energetycznych należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej od dnia 14.12.2021r. Decyduje kolejność wpływu na dziennik podawczy.   

Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny)
 • klauzulę ochrony danych osobowych.

Kotły będące przedmiotem dofinansowania muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ EC. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu (dotyczy kotłów na paliwo stałe). Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.  

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2022 -2023 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji. Konkurs przewiduje refundacyjny system zwrotu poniesionych kosztów. Niezbędnych informacji w sprawie naboru udziela Ekodoradca tel: 533-234-769, 18 445-60-17 wew. 43 lub p.lebda@kamionkawielka.pl

Regulamin konkursu jak i szczegóły dotyczące projektu są dostępne pod poniższym linkiem.

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18

Pliki do pobrania

WNIOSEK.doc 116 KB
WNIOSEK.pdf 207.82 KB