Przejdź do treści

Podpisanie umowy na wykonanie remontu drogi Kosówka w Kamionce Wielkiej.

Podpisanie umowy na wykonanie remontu drogi Kosówka w Kamionce Wielkiej.

Treść

W dniu 9 maja br. Wójt Gminy Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisał umowę z Wykonawcą na wykonanie realizacji zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej nr 290922K „Kosówka” w km od 0+160,00 do km 1+026,00 w miejscowości Kamionka Wielka”.

W ramach zadania założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia między warstwowego jako warstwę szczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome drogi. Na prośbę Wójta Andrzeja Stanka, Wykonawca natychmiast przystąpi do prac budowlanych.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 508 464,98 złotych, przy czym Gmina Kamionka Wielka z własnego budżetu pokryje cześć zadania. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano dofinansowanie w kwocie 353 498,00 złotych, co stanowi około 70% całości kosztów kwalifikowanych zaplanowanych prac.

Warto przypomnieć, iż w ramach programu RFRD Gmina Kamionka Wielka od roku 2019 zrealizowała inwestycje drogowe o wartości blisko 4 000 000,00 złotych, w ramach których wyremontowano ok. 6 km kluczowych dróg gminy. To bez wątpienia sukces Wójta Andrzeja Stanka, ale zwłaszcza samych mieszkańców gminy, gdyż poprawa infrastruktury drogowej to wspólna sprawa.