Przejdź do treści

WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA Z ABSOLUTORIUM

WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA Z ABSOLUTORIUM

Treść

Jednym z kulminacyjnych punktów obrad wczorajszej (23 czerwca, czwartek) sesji Rady Gminy Kamionka Wielka było udzielenie Wójtowi Gminy Kamionka Wielka Panu Andrzejowi Stankowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.

Głosowanie nad uchwałami dotyczącymi wotum zaufania i udzielenia absolutorium poprzedziła debata nad przedstawionym przez wójta Raportem o stanie gminy za 2021 rok oraz przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, oraz Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, wszyscy radni jednomyślnie udzielili wójtowi zarówno wotum zaufana, jak również absolutorium z wykonania budżetu.

Bezpośrednio po głosowaniu wójt podziękował wszystkim radnym za współpracę i za zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Kamionka Wielka. Podkreślił, że skutkiem tej owocnej współpracy jest rozwój naszej pięknej gminy. W trakcie obrad wójt podsumował tę bardzo dobrą, zgodną współpracę z radnymi cytując rzymskiego historyka Salustiusza „Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę wielkie upadają”

Wójt gminy podziękował również mieszkańcom gminy za wszelkie słowa wsparcia, wyrazy sympatii oraz wszystkim pracownikom urzędu w szczególności Pani skarbnik Małgorzacie Witteczek, Pani sekretarz Małgorzacie Antkiewicz-Wójs, kierownikom referatów, dyrektorom jednostek organizacyjnych, za pracę zespołową na rzecz rozwoju gminy.

Wójt otrzymał gratulacje i życzenia dalszych sukcesów od Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka Pana Rafała Kamieńskiego, radnych i urzędników obecnych na sesji.