Przejdź do treści

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo–budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej „Porębówka”

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo–budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej „Porębówka”

Treść

W dniu 16 sierpnia br. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek podpisał umowę z Wykonawcą GC Projekt z Rzeszowa na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290926K „Porębówka” w Kamionce Wielkiej w km drogi  0+165 - 0+185”.

W ramach tego zadania, będącego kolejnym etapem przygotowania wykonania tej inwestycji w terenie,  zaplanowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z  przedmiarami i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych.

Całkowity koszt projektu wynosi 135 300,00 zł, przy czym Gmina Kamionka Wielka z własnego budżetu pokryje 20% kosztów tego zadania. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego projektu, dzięki czemu 80% całości kosztów zostanie sfinansowane ze środków przeznaczonych  na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, będących w gestii Wojewody Małopolskiego.

Bez wątpienia jest to sukces Pana Wójta Andrzeja Stanka, który zabiegał o przyznanie Gminie Kamionka Wielka środków na sfinansowanie przedmiotowego zadania w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Równocześnie Wójt Gminy Kamionka Wielka składa podziękowania Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za dostrzeżenie znaczącego problemu mieszkańców oraz przyznanie wspomnianego dofinansowania.

Zdjęcia