Przejdź do treści

Dodatek do peletu, drewna kawałkowego, gazu LPG, oleju opałowego

Dodatek do peletu, drewna kawałkowego, gazu LPG, oleju opałowego

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewających domy paliwami takimi jak: pelet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG (nie dotyczy gazu sieciowego), olej opałowy.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego);     
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Realizatorem dodatku wynikającego z ustawy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, z siedzibą  Kamionka Wielka nr 253,  33-334 Kamionka Wielka.

Wypełnione wnioski można złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w godzinach pracy Ośrodka (tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30), przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap). W przypadku złożenia wniosku  o wypłatę  dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.  

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

 

                                                                                       Wójt Gminy Kamionka Wielka

                                                                                                /-/ Andrzej Stanek

 

Pliki do pobrania