Przejdź do treści

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.11.2022 r. godz. 14:00

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.11.2022 r. godz. 14:00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.            

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka. (projekt 1)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 2)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 3)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 4)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamionka Wielka za rok szkolny 2021/2022. (7)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (projekt 8)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu w roku 2022. (projekt 9)
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/408/2022 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/109/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. (projekt 10)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. (projekt 11)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i  konserwacyjnych w  obrębie drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na działce 548/1 w Mystkowie. (projekt 12)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (projekt 13)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (projekt 14)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (projekt 15)

Komisja Budżetu i Finansów.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2022. (projekt 16)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2022-2036. (projekt 17)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/mgr Marcin Kiełbasa

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 3. Pan HEBDA Zbigniew
 4. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 5. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 6. Pan KOCEMBA Maciej
 7. Pan MICHALIK Janusz
 8. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 9. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 10. Pan inż. OGÓREK Marian
 11. Pan OGÓREK Stanisław
 12. Pan inż. POTONIEC Antoni
 13. Pan TEPER Lucjan
 14. Pan WITEK Piotr
 15. Pan SIEDLARZ Paweł

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani mgr inż. Elżbieta Kołbon – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
 6. Pani mgr Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich
 7. Pani mgr Katarzyna Pawłowska – Dyrektor ZOSZ

Pliki do pobrania

Komisja-24.11.2022.doc 75 KB