Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 27.12.2022 godz. 15:00

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 27.12.2022 godz. 15:00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. (projekt 1).

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/282/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka III” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 2)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 3)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamionka Wielka w latach 2023 – 2027. (projekt 4)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamionka Wielka. (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. (projekt 6)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 7)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Wypracowanie opinii do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 8)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.

 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/mgr Marcin Kiełbasa

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Krystyna Ogorzałek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Piotr Witek

 

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 3. Pan HEBDA Zbigniew
 4. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 5. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 6. Pan KOCEMBA Maciej
 7. Pan MICHALIK Janusz
 8. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 9. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 10. Pan inż. OGÓREK Marian
 11. Pan OGÓREK Stanisław
 12. Pan inż. POTONIEC Antoni
 13. Pan TEPER Lucjan
 14. Pan WITEK Piotr
 15. Pan SIEDLARZ Paweł

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pani mgr Elżbieta Kołbon –p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
 5. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 6. Pani mgr Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich
 7. Pani mgr Katarzyna Pawłowska- Dyrektor ZOSZ
 8. Pani mgr Małgorzata Skóbel – główna księgowa ZOSZ
 9. Pan mgr inż. Leszek Bajorek – Dyrektor GOPS
 10. Pani mgr Urszula Pasoń – główna księgowa GOPS
 11. Pani mgr Magdalena Dąbrowska - Dyrektor GOK
 12. Pani mgr Anna Ziobrowska – Dyrektor GBP
 13. Pani mgr Małgorzata Szymczyk- główna księgowa GOK i GBP

Pliki do pobrania