Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30.01.2023 godz. 15:30

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30.01.2023 godz. 15:30

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kamionka Wielka, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania linii brzegowej Jeziora Rożnowskiego. (projekt 1)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 2)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 3)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne. (projekt 4)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka. (projekt 5)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamionka Wielka. (projekt 6)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 7)

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Rozpatrzenie petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023, poz. 40).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/mgr Marcin Kiełbasa

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Krystyna Ogorzałek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Piotr Witek

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej
 13. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 14. Pan inż. OGÓREK Marian
 15. Pan OGÓREK Stanisław

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 5. Pani mgr Krystyna Homoncik – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich

Pliki do pobrania

Komisje-30.01.2023.doc 68 KB