Przejdź do treści

Dofinansowanie remontu drogi „Pazganówka” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie remontu drogi „Pazganówka”  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Treść

Gmina Kamionka Wielka dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Andrzeja Stanka uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 372 203,19 złotych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska”. Warto podkreślić, iż kwota pozyskanego dofinansowania stanowi aż 80% wartości szacowanych kosztów robót budowlanych.

W ramach planowanych prac zostanie wykonany generalny remont  drogi „Pazganówka” na odcinku blisko 1 km. W zakresie robót budowlanych przewidziano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz urządzone obustronne pobocze. Zostanie również wykonane oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Zadanie to stanowi początek prac modernizacyjnych na drogach gminnych, jakie w bieżącym roku zostały zaplanowane. Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych, które zostaną wykonane w ramach środków własnych oraz w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Prowadzone czynności zmierzają do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac.

Włodarz gminy zapewnia, że w dalszym ciągu będzie czynił starania dotyczące pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy.