Przejdź do treści

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 26.05.2023 r. godz. 14:00

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 26.05.2023 r. godz. 14:00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku. (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 2022 rok. (2)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. (3)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. (4)

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2023. (projekt 5)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2023-2036. (projekt 6)

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/282/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka III” w Gminie Kamionka Wielka, zmienionej uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka Nr LVIII/430/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (projekt 7)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 8)

Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 /-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr Marcin Kiełbasa

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej
 13. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 14. Pan inż. OGÓREK Marian
 15. Pan OGÓREK Stanisław

 

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz- Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pani mgr inż. Sylwia Motyka – Kierownik Referatu Infrastruktury, Planowania i Rozwoju
 5. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 6. Pani mgr Marta Mirek – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich
 7. Pan inż. Marek PORĘBSKI – Dyrektor GOPS

Pliki do pobrania