Przejdź do treści

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z uchwaloną przez Sejm zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gminy został nałożony obowiązek prowadzenia cyklicznej (co najmniej raz na 2 lata) kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kamionka Wielka będą przeprowadzać kontrolę w tym zakresie w sposób korespondencyjny, kierując do właścicieli nieruchomości wezwania do okazania następujących dokumentów:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka (UCHWAŁA NR LIX/444/2023 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka).

Zgodnie z w/w regulaminem, właściciele nieruchomości wyposażonych w  zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością wynikającą z konieczności opróżnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, nie dopuszczając do jego przepełnienia. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości. Pojemność zbiornika bezodpływowego winna uwzględniać normatywną ilość zużycia wody na jednego mieszkańca wynoszącą 2,4 m3/m-c i być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości.

Również właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji oczyszczalni osadów z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Jeżeli mają Państwo wiedzę o nieścisłościach w swoich domowych instalacjach oraz dokumentach, prosimy o niezwłoczne przystąpienie do unormowania sytuacji. 

 Do zawarcia umowy na usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamionka Wielka uprawnieni są następujący przedsiębiorcy:

  1. TRANSPORT CIĘŻAROWY S.C. „LIZSBEK” Z. I S. Lis Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec Tel. 18 4490011, 574 109 203,
  2. F.H.U.P. Janur Bogusław, ul. Papieska 53, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 18 4430385, 695-595-728,
  3. P.F.H. Mila Dawid Bieniek, Librantowa 319, 33-300 Nowy Sącz Tel. 518395441
  4. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, 800000800

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków zainstalowaną przed wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej).