Przejdź do treści

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo–budowlanej w celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna”

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo–budowlanej w  celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna”

Treść

W dniu 9 maja br. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek podpisał umowę z Wykonawcą STATIKO Sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 60416 i nr 60417 wraz z odbudową drogi gminnej nr 290927K „Kamionka Wielka – Ptakówka Niżna” w km 0+130-0+240 w m. Kamionka Wielka, gm. Kamionka Wielka”.

Całkowity koszt projektu wynosi 98 900,00 zł, przy czym Gmina Kamionka Wielka z własnego budżetu pokryje 19 780,00 zł, co stanowi 20% wszystkich kosztów tego zadania. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego projektu  w kwocie 79 120,00 zł, dzięki czemu 80% całości kosztów zostanie sfinansowane ze środków przeznaczonych  na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, będących w gestii Wojewody Małopolskiego.

To kolejny sukces Pana Wójta Andrzeja Stanka, który zabiegał o przyznanie Gminie Kamionka Wielka środków na sfinansowanie przedmiotowego zadania w trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców. Wójt Gminy Kamionka Wielka składa podziękowania Wojewodzie Małopolskiemu Panu Krzysztofowi Klęczarowi za dostrzeżenie znaczącego problemu mieszkańców oraz wsparcie starań o pozyskanie powyższych środków.