Przejdź do treści

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 w Kamionce Wielkiej

tel. 18 449 07 63 wew. 21

 

GKRPA w Kamionce Wielkiej powołana została Zarządzeniem nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 02 stycznia 2020 r. 

 

Skład osobowy GKRPA w Kamionce Wielkiej:

  1. Katarzyna Kiełbasa – Przewodnicząca
  2. Marzena Bochenek – sekretarz
  3. Leszek Gieniec – członek
  4. Jacek Romanek – członek 


Regulamin działania GKRPA 

Gdzie szukać pomocy ? 

 Osoba uzależniona od alkoholu

lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:

 

1.    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej

miejsce: 33-334 Kamionka Wielka 253 – budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej

kontakt: 18 449 07 63 w. 21

 

2.    Punktu Konsultacyjnego w Kamionce Wielkiej

miejsce: 33-334 Kamionka Wielka 253 – budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej

         dyżur psychologa : I, II, III i IV poniedziałek miesiąca w godzinach: 16:00 – 18:00

         kontakt i rejestracja: 18 449 07 63 w. 21

 

3.    Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu  

         ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz tel. 18  440 71 31

 

4.    Poradni Terapii Uzależnień

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica Zdrój

tel: 18 47 32 438

 

Poradnia przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnionych członków ich rodzin. Placówka czynna jest 3 dni w tygodniu w następujących godzinach:

         Poniedziałek   13:30 - 19:00

         Wtorek          11:00 - 18:35

         Czwartek       11:30 - 20:00

 

Przyjmowanie osób pierwszorazowych odbywa się w dniach pracy Poradni w poniedziałki w godz. od 14:00 do 16:00, wtorki i czwartki w godz. od 12:00 do 14:00

 

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie jest potrzebne skierowanie, aby skorzystać z pomocy terapeutycznej.

Osoby bliskie, członkowie rodzin osób uzależnionych oraz osoby z uzależnieniami behawioralnymi ( np. uzależnienie od hazardu czy Internetu) muszą mieć skierowanie od lekarza POZ. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, zarówno dla osób ubezpieczonych w NFZ bądź nieubezpieczonych.

 

www.szpital-krynica.pl/poradnie-specjalistyczne/126-poradnia-terapii-uzaleznien

5.    Grupy AA Gmina Kamionka Wielka

·         Klub Abstynenta “Przemienienie” Mystków

Krucjata Wyzwolenia Człowieka      - co drugi poniedziałek godz. 19:00

Grupa AA „Dom na skale”              - środa godz. 19:00

 

·         Grupa wsparcia  “Pokora” Kamionka Wielka,

Plebania przy Kościele w Kamionce Wielkiej - czwartek godz. 18:30

 

6.    Grupy AA Nowy Sącz

  • Nowy Sącz ul. Kr. Jadwigi 44, Salka przy Kościele MB Niepokalanej (Biały Klasztor) niedziela - godzina 18:00   i środa – godzina 19:00;
  • Grupa AA „Jest sposób” Nowy Sącz ul. Jagiellońska -  obok Kościółka na starym cmentarzu, wtorek i sobota godzina 18:00;
  • Nowy Sącz, Płac Kolegiacki 1, budynek parafialny(katolicka szkoła podstawowa), piątek  godz. 17:45

 

7.    Spotkania grupy Al-Anon (dla rodzin osób uzależnionych)

·         Nowy Sącz ul. Kr. Jadwigi 44, Salka przy Kościele MB Niepokalanej (Biały Klasztor),

          wtorek,  godzina 17:00

·         Nowy Sącz, Płac Kolegiacki 1, budynek parafialny (katolicka szkoła podstawowa), 

          środa godz. 17:00

8.   Grupy AA Podgórze

  • Punkt Informacyjno-Kontaktowy

adres: 33-100 Tarnów ul. Pułaskiego 91

infolinia: (14) 307 06 06 (czynna 24/7)

e-mail: aapodgorze@gmail.com

www.aapodgorze.pl 

kontakt osobisty: poniedziałki 18:00 - 20:00  |  piątki: 18:00 - 20:00

                                     

9.    www.anonimowinarkomani.org

 

Jak działa GKRPA ?

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych.

Jakie są zadania szczegółowe GKRPA ?

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

1.    przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

2.    wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.   

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania:

1.    skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

2.    przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały   z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, informacje od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrzeźwień),

3.    złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy. Jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję i badanie przez biegłych, do wniosku winna być dołączona informacja o podjętych w tej sprawie czynnościach (liczbę i terminy wezwań wraz z informacją o niestawieniu się osoby).

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy ( Kamionka Wielka  253 – Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej).

Pobierz wniosek do GKRPA

Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

Artykuł 21 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanawia zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Jednym z wyjątków od tej zasady jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana w art. 24 - 36 ww. ustawy.

Jak funkcjonuje instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego?

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym.

Funkcja społeczna GKRPA polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez Policję można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych (o ile odbywa się na zlecenie sądu), na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakładu. Nie ma możliwości (zarówno prawnych jak i organizacyjnych) zatrzymania pacjenta w zakładzie leczniczym wbrew jego woli (placówki lecznictwa odwykowego nie są aresztami).

Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta (niezależnie od tego, czy pacjent został zobowiązany do leczenia przez sąd, czy też zgłosił się dobrowolnie).

Zobowiązanie do leczenia odwykowego nie jest metodą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stanowi jeden z wielu elementów pomagania ofiarom przemocy.

Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 ustawy powodują:

·         rozkład życia rodzinnego,

·         demoralizację małoletnich,

·         uchylanie się od pracy,

·         systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzależnionej stanowi Sąd Rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tej osoby.

 

Wydawanie opinii przez biegłych

 

Osoba wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, jest poddawana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu.  Na badanie to kieruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub sąd. Wynik badań (opinia – w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) – ma służyć sądowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia o obowiązku poddania się przez tę osobę leczeniu odwykowemu.

Koszty sporządzenia opinii przez biegłych dla swoich mieszkańców finansuje Gmina Kamionka Wielka.