Przejdź do treści

Działalność Gospodarcza

Treść

PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK BEZ POTRZEBY WIZYTY W URZĘDZIE GMINY!

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona przez Ministerstwo Gospodarki Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG). Jest to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępny pod adresem www.ceidg.gov.pl .

System Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pozwala na zarejestrowanie własnej działalności bez wychodzenia z domu. To bardzo proste – wystarczy wejść na stronę www.firma.gov.pl i wypełnić formularz. Podstawowymi informacjami, jakie trzeba wpisać są: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego oraz data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Trzeba także podać informację dotyczącą branży i wpisać odpowiednie kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Aby przesłać dokument drogą elektroniczną, trzeba posiadać konto w systemie ePUAP.gov.pl (i zaufany profil ePUAP) lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, ale obawiasz się, czy będziesz w stanie prawidłowo wypełnić wniosek, skorzystaj z darmowej pomocy. Zadzwoń pod numer pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32. Zachęcamy również do skorzystania z Centrum Pomocy biznes.gov.pl.

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

  • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • dzierżawa
  • najem
  • użyczenie

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wpis w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli Cię dotyczą.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 1. Płeć

- 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości

- 2b. Seria i numer dokumentu tożsamości

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

- 10. Imię ojca

- 11. Imię matki

- 12. Miejsce urodzenia

- 13. Data urodzenia

- 14. Posiadane obywatelstwa

- 15. Oświadczenia

04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

06. Firma przedsiębiorcy

- 06.1. Przewidywana liczba pracujących

- 06.2. Rodzaje działalności gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 – należy wybrać kod przeważający

07. Nazwa skrócona

08. Data rozpoczęcia działalności

10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

- 10.1. Adres do doręczeń

- 10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- 12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- 13.1. Oświadczam, że...

- 13.2. Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

- Jestem ubezpieczony za granicą

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

22. Prowadzę zakład pracy chronionej

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

ZMIANA WPISU W  CEIDG

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „x" pole nr 2.
W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o zmianę w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany. Oznaczeniem zmiany w danym polu jest wpisanie znaku “x” w kwadrat znajdujący się przy numerze rubryki.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

- 15. Oświadczenia

07. Nazwa skrócona

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- 12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- 13.1. Oświadczam, że...

- 13.2. Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

- Jestem ubezpieczony za granicą

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o zawieszenie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany. Oznaczeniem zmiany w danym polu jest wpisanie znaku “x” w kwadrat znajdujący się przy numerze rubryki.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

- 13. Data urodzenia

- 15. Oświadczenia

04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

06. Firma przedsiębiorcy

07. Nazwa skrócona

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Jestem ubezpieczony za granicą

14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- 14.1. Data rozpoczęcia zawieszenia

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

UWAGA!!!

Okres zawieszenia zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona BEZTERMINOWO, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wznowienie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

- 13. Data urodzenia

- 15. Oświadczenia

04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

06. Firma przedsiębiorcy

07. Nazwa skrócona

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Jestem ubezpieczony za granicą

15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

- 15.1. Data wznowienia

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

WYPEŁNIANIE WNIOSKU O WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o wykreślenie w wersji papierowej należy uzupełnić co najmniej wymienione pola. Pozostałe rubryki należy wypełnić tylko, jeśli chcesz w nich dokonać zmiany.

01. Rodzaj wniosku

03. Dane wnioskodawcy

- 3. PESEL

- 4. NIP

- 5. REGON

- 6. Nazwisko

- 7. Imię pierwsze

06. Firma przedsiębiorcy

07. Nazwa skrócona

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w...

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Jestem ubezpieczony za granicą

16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

- 15.1. Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej

17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zaświadczenie można pobrać bezpłatnie ze strony www.ceidg.gov.pl klikając na zakładkę „baza przedsiębiorców”.

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo służy do załatwienia wszelkich formalności związanych z Ewidencją Działalności Gospodarczej w imieniu mocodawcy.

UWAGA : na podstawie art. 33 § 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść  i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Uniwersytet Ekonomiczny, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz działającymi w regionie firmami, oferuje możliwość wziącia udziału w programie płatnych staży skierowanych do studentów z Ukrainy.

Celem programu jest pomoc w zdobyciu środków niezbędnych do utrzymania się w Polsce. Jest on także okazją do pozyskania cennego doświadczenia.

W przypadku zainteresowania ofertą i dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami Akademickiego Centrum Kultury UEK pod nr tel. 12 293 53 52 lub 12 293 54 75.