Przejdź do treści

Zamówienia publiczne - roboty budowlane

Zamówienia publiczne - roboty budowlane

Treść

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

23 czerwca 2017 roku na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamionka Wielka ukazało się zamówienie publiczne dotyczące robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków realizowanego w ramach projektu NrPOIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamówienie obejmuje wykonanie w szczególności, następującego zakresu robót:

  • sieć kanalizacji sanitarnej,
  • wyjścia sieci na działki zakończone studnią,
  • włączenie budowanego kolektora kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
  • przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem i zasilaniem w energię elektryczną,
  • ogrodzenie szafy sterującej i systemu odpowietrzającego przepompowni ścieków (jeżeli jest to wymagane uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji związanych z budową ogrodzenia),
  • roboty odtworzeniowe.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 16 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ.

Termin składania ofert upłynął 27 czerwca 2017r. o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 7 159 908,92 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto [zł]

Okres rękojmi
[w miesiącach]

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33

34 – 600 Limanowa

5 867 560,34

60

2

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 27

33 – 100 Tarnów

7 257 000,00

72

3

Konsorcjum firm: 

INIKO Sp. z o. o. – Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Miejsce MZUM.pl SA – Partner Konsorcjum

 ul. Zagłoby 8/2B

35 – 303 Rzeszów

  

Aleja Józefa Piłsudskiego 74

41 – 303 Dąbrowa Górna

5 765 256,00

72

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118

33 – 380 Krynica – Zdrój

4 766 555,78

72

5

„MEN – GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel

34 – 654 Męcina 597

5 980 000,00

72

6

Konsorcjum firm: 

MUR – BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J. – Lider Konsorcjum 

MUR – BET Adam Dumana – Partner Konsorcjum

  

33 – 318 Gródek nad Dunajcem 99

  

33 – 318 Gródek nad Dunajcem 99

7 239 852,14

72

Termin realizacji zamówienia to 30 październik 2020r.

Obecnie trwają czynności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Poniżej podane zostały odnośniki do strony internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1327289,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-mystkow.html

 

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1335769,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-mystkow.html

 

M.P.

T.K.