Przejdź do treści

Zamówienia publiczne - usługa nadzoru inwestorskiego

Zamówienia publiczne - usługa nadzoru inwestorskiego

Treść

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

05 lipca 2017 roku na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności ukazało się zamówienie publiczne dotyczące usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków", w zakresie:
- branży sanitarnej;
- branży elektrycznej;
- branży drogowej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego pełniona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”, realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompowni ścieków z wyposażeniem i zasilaniem w energię elektryczną, odtworzenie dróg wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót i dokumentacja projektowa, dostępne na stronie https://bip.malopolska.pl, zakładka zamówienia publiczne i ogłoszenia w postępowaniu dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”.

 


Do ogólnych obowiązków Wykonawcy będzie należało, w szczególności:

  • powołanie Inspektora koordynatora – koordynującego czynności pozostałych inspektorów, którym winien być inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad realizacją zadania;
  • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania;
  • zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji zadania;
  • dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji zadania;
  • wyegzekwowanie od Wykonawcy robót realizacji zadania zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, normami i przepisami prawa;
  • wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

 

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14 lipca 2017 roku.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

 

 

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042446

 

M.P.

T.K.