Przejdź do treści

Zamówienia publiczne Roboty budowlane - Informacja o wyborze wykonawcy

Zamówienia publiczne  Roboty budowlane - Informacja o wyborze wykonawcy

Treść

                        

 

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane - Informacja o wyborze wykonawcy

 

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla wykonania usług pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118, 33 – 380 Krynica – Zdrój

 

Oferty wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie art. 91 ust.1. ustawy PZP.

W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Informacje o Wykonawcach i ich ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty

Okres rękojmi

Całkowita liczba uzyskanych punktów

Wartość

[zł]

Liczba uzyskanych punktów

Liczba miesięcy

Liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33

34 – 600 Limanowa

5 867 560,34

33,47

60

33,33

66,81

2

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o.,              ul. Przemysłowa 27

33 – 100 Tarnów

7 257 000,00

0

72

40

40

3

Konsorcjum firm:

INIKO Sp. z o. o.

ul. Zagłoby 8/2B

35 – 303 Rzeszów – Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Miejsce MZUM.pl SA

Aleja Józefa Piłsudskiego 74

41 – 303 Dąbrowa Górna – Partner Konsorcjum

5 765 256,00

35,94

72

40

75,94

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118

33 – 380 Krynica – Zdrój

4 766 555,78

60

72

40

100

5

„MEN – GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel

34 – 654 Męcina 597

5 980 000,00

30,77

72

40

70,77

6

Konsorcjum firm:

 

MUR – BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J.

33 – 318 Gródek nad Dunajcem 99

– Lider Konsorcjum

 

MUR – BET Adam Dumana, 33 – 318 Gródek nad Dunajcem 99 – Partner Konsorcjum

7 239 852,14

0,41

72

40

40,41

 

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej z wynikami przetargu:

 

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1348539,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-mystkow.html

 

M.P.

T.K.