Przejdź do treści

Zamówienia publiczne Usługa nadzoru inwestorskiego - Informacja o wyborze wykonawcy

Zamówienia publiczne  Usługa nadzoru inwestorskiego - Informacja o wyborze wykonawcy

Treść

 

 

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

Zamówienia publiczne

Usługa nadzoru inwestorskiego - Informacja o wyborze wykonawcy

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dla usługi nadzoru inwestorskiego pełnionej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”, realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Wodkan "CONSULTING" Małgorzata Iwańska

 ul. Starowiejska 9A

33 - 395 Chełmiec

Cena oferty:
Netto: 30 000,00 zł;
Brutto: 36 900,00 złotych.

 

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompowni ścieków z wyposażeniem i zasilaniem w energię elektryczną, odtworzenie dróg wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.

 

 

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042446

 

 

M.P.

T.K.