Przejdź do treści

Podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego

Podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego

Treść

28 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dla usługi nadzoru inwestorskiego pełnionej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wybrano ofertę złożoną przez:

Wodkan "CONSULTING" Małgorzata Iwańska

 ul. Starowiejska 9A

       33 - 395 Chełmiec

 

Wartość robót wynosi 36 900,00 złotych brutto.

 

Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy będzie wykonywany do dnia zakończenia robót budowlanych , tj. do dnia 30 października 2020 roku.

 

 

 

M.P.

T.K.