Przejdź do treści

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” - Rozszerzenie zakresu projektu

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” - Rozszerzenie zakresu projektu

Treść

 

 

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach umowy Nr POIS.02.03.00-00-0172/16-00 z dnia 07.04.2017 roku, dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu, aneksem do umowy z dnia 31 maja 2019 roku zostanie poszerzone o nowy zakres.

W ramach pierwotnego zadania wybudowanych zostanie 11,38 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 1170 nowych użytkowników RLM.

         Rozszerzenie zakresu projektu pozwoli na wykonanie dodatkowych 3,25 km sieci, co pozwoli na przyłączenie kolejnych około 50 nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (około 250 nowych użytkowników RLM).

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o charakterze podziemnego uzbrojenia technicznego.  Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych oraz budowę dwóch pompowni sieciowych.

Dodatkowe prace będą realizowane w ramach pozwolenia na budowę nr 614/2017 z dnia 11 maja 2017 roku.

Planowana kanalizacja sanitarna będzie włączona do istniejącej sieci  kanalizacji w miejscowości Mystków i Mszalnica odprowadzającej ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

Termin realizacji rozszerzonego zadania nastąpi od II kwartału 2019 roku do 31.12.2020 roku.

Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy budynków objętych budową kanalizacji będą mieli możliwość podłączenia się do sieci dopiero po zakończeniu i odbiorze prac.

M.P.