Przejdź do treści

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II

Treść

 

09 maja 2019 roku Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II”.

Projektowana sieć kanalizacyjna obsługiwać będzie istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej oraz istniejącą i przyszłościową zabudowę w m. Mystków. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

˗       sieć kanalizacji sanitarnej,

˗       wyjścia sieci na działki zakończone studnią,

˗       włączenie budowanego kolektora kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

˗       roboty odtworzeniowe.

 

Zakres obowiązków Wykonawcy.

1)   opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

2)   przeprowadzenie wszystkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do prawidłowego wykonania wszystkich robót (m.in. zgody na wejście w teren w celu wykonania sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wytycznymi Zarządców dróg i właścicieli działek).

3)   geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej;

4)   roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej;

5)   wykonanie prób szczelności wraz z inspekcją TV powykonawczą;

6)   odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg oraz właścicieli działek;

7)   wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja techniczna stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.

Przystępując do postepowania Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości 50 0000,00 zł.

Termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2020r.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.

 

Prawidłowo zamkniętą i opisana kopertę zawierającą ofertę należało składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kamionka Wielka w terminie do dnia 27.05.2019 roku do godz. 12:00.

 

Zamówienie jest dofinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Opercyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wycinek z projektu:

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na roboty budowlane:

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1599712,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-mystkow-etap-ii.html

 

M.P.