Przejdź do treści

Roboty budowlane etap II - Informacja o wyborze wykonawcy

Roboty budowlane etap II - Informacja o wyborze wykonawcy

Treść

 

 

Roboty budowlane etap II - Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla wykonania zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II, wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118,

33 – 380 Krynica – Zdrój

 

 

 

 

Oferta wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie art. 91 ust.1. ustawy PZP.

 

W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego oferenta i odrzucono dwie oferty.

 

Zamówienie jest dofinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Opercyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

 

Informacje o Wykonawcach i ich ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej z wynikami przetargu:

 

 

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1637290,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-m-mystkow-etap-ii.html

 

 

 

M.P.