Przejdź do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE usługa nadzoru inwestorskiego – etap II - wybór oferty i podpisanie umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  usługa nadzoru inwestorskiego – etap II - wybór oferty i podpisanie umowy

Treść

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

usługa nadzoru inwestorskiego – etap II

- wybór oferty i podpisanie umowy

 

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dla usługi nadzoru inwestorskiego pełnionej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II, realizowanego w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Wodkan "CONSULTING" Małgorzata Iwańska

 ul. Starowiejska 9A

33 - 395 Chełmiec

Cena oferty:
Netto: 12 012,00 złotych

Brutto: 15 600,00 złotych.

 

 

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompowni ścieków z wyposażeniem i zasilaniem w energię elektryczną, odtworzenie dróg wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.

28 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II”.

 Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy będzie wykonywany do dnia zakończenia robót budowlanych , tj. do dnia 30 września 2020 roku.

Poniżej podany został odnośnik do strony internetowej:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199963

 

 

 

M.P.