Przejdź do treści

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSTKÓW

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSTKÓW

Treść

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSTKÓW

1.     Informacja ogólna

Gmina Kamionka Wielka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na nieskanalizowanym obszarze gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Trasę kanałów wytyczono tak aby możliwe było podłączenie jak największej liczby mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki realizacji inwestycji w zaplanowanej lokalizacji możliwe będzie podłączenie do kanalizacji 830 mieszkańców oraz podmiotów użyteczności publicznej (340 RLM).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 11,38 km. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-pompowym (5 przepompowni) oraz ciśnieniowym. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Nowy Sącz w Gminie Kamionka Wielka.

 

2.     Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

10 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118,

33 – 380 Krynica – Zdrój

 

W imieniu przedsiębiorstwa umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Pan Jan Machnik.

 

Wartość robót wynosi 4 766 555,78 złotych brutto.

 

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono w terminie do dnia 30 października 2020 roku.

 

3.     Podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego

28 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dla usługi nadzoru inwestorskiego pełnionej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wybrano ofertę złożoną przez:

Wodkan "CONSULTING" Małgorzata Iwańska

 ul. Starowiejska 9A

       33 - 395 Chełmiec

 

Wartość usługi nadzoru wynosi 36 900,00 złotych brutto.

 

Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy będzie wykonywany do dnia zakończenia robót budowlanych , tj. do dnia 30 października 2020 roku.

 

4.     Przekazanie placu budowy

17 sierpnia 2017 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

 

5.     Rozszerzenie zakresu projektu

Przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach umowy Nr POIS.02.03.00-00-0172/16-00 z dnia 07.04.2017 roku, dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu, aneksem do umowy z dnia 31 maja 2019 roku zostanie poszerzone o nowy zakres.

W ramach pierwotnego zadania wybudowanych zostanie 11,38 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 1170 nowych użytkowników RLM.

         Rozszerzenie zakresu projektu pozwoli na wykonanie dodatkowych 3,25 km sieci, co pozwoli na przyłączenie kolejnych około 50 nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (około 250 nowych użytkowników RLM).

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o charakterze podziemnego uzbrojenia technicznego.  Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych oraz budowę dwóch pompowni sieciowych.

Dodatkowe prace będą realizowane w ramach pozwolenia na budowę nr 614/2017 z dnia 11 maja 2017 roku.

Planowana kanalizacja sanitarna będzie włączona do istniejącej sieci  kanalizacji w miejscowości Mystków i Mszalnica odprowadzającej ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu.

31 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II” realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118,

33 – 380 Krynica – Zdrój

 

W imieniu przedsiębiorstwa umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Danuta Machnik.

 

Wartość robót wynosi 1 833 468,75 złotych brutto.

 

Termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2020r.

28 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II” wybranym w wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:, tj. z przedsiębiorstwem:

Wodkan "CONSULTING" Małgorzata Iwańska

 ul. Starowiejska 9A

 33 - 395 Chełmiec

 

Wartość usługi nadzoru  wynosi 15 600,00 złotych brutto.

 

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompowni ścieków z wyposażeniem i zasilaniem w energię elektryczną, odtworzenie dróg wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.

 Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy będzie wykonywany do dnia zakończenia robót budowlanych , tj. do dnia 30 września 2020 roku.

 

 

Przygotowała; M.Poręba