Przejdź do treści

PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II

PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II

Treść

 

 

PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II

29 sierpnia 2019 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Z ramienia Gminy Kamionka Wielka w przekazaniu udział wziął pracownik Jednostki Realizującej Projekt:

·         Jarosław Strony,

 

Przedstawiciel wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o. z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 188, 33-380 Krynica – Zdrój:

·         Małgorzata Pszczółka – kierownik budowy

 

Przy udziale inspektora nadzoru:

·         Rafała Iwańskiego.

Termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2020r.

Wykonawca zobowiązany jest roboty wykonywać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy.

Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art. 652 k.c.).

Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 

Przygotowała; M.Poręba