Przejdź do treści

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”

Treść

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o., działając na zlecenie Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej prowadzi pracę związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, na nieskanalizowanym obszarze gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków.

Prace prowadzone są w ramach przedsięwzięć pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II” są dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o charakterze podziemnego uzbrojenia technicznego.  Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych oraz budowę pompowni sieciowych.

Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy budynków objętych budową kanalizacji będą mieli możliwość podłączenia się do sieci dopiero po zakończeniu i odbiorze prac.


M.P.