Przejdź do treści

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” - prace remontowe na drogach

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”  - prace remontowe na drogach

Treść

 

 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”  - prace remontowe na drogach

 

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, że trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”.

Wykonywane są przepompownie ścieków oraz przyłącza energetyczne do ich zasilania. Ponadto wykonawca zrealizował prace remontowe na drogach gminnych, które zostały zniszczone w wyniku prowadzonych prac przy realizacji inwestycji.

Prace polegały na: obudowaniu studzienek kanalizacyjnych, uzupełnieniu ubytków w podbudowie drogi oraz położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Naprawy wykonano między innymi na drodze gminnej „Okrągłe – Krzyżówka”, na drodze gminnej „Za kościół - Półzagrodzie”, na drodze gminnej „Łabowa”, na drodze gminnej „Ugory” oraz na drodze „Koło szkoły”  w miejscowości Mystków.

Powyższy projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie są inwestycjami liniowymi o charakterze podziemnego uzbrojenia technicznego.  Projekty przewidują wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych oraz budowę pompowni sieciowych.

 

Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych zapachów. 

 

Foto. UG Kamionka Wielka

 

M.P.