Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku

Treść

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469.) Wójt Gminy Kamionka Wielka zawiadamia, że Rada Gminy Kamionka Wielka uchwałą nr LXXII/512/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 roku wynoszą: stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane selektywnie od osoby wynosi 30,00 zł., stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki określonej powyżej (30,00 zł), czyli:

  1. 27,00 zł od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym
  2. 30,00 zł od osoby w przypadku nie kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.(wraz z ulgą za kompostowanie gdy zwolnienie to było zadeklarowane po dniu 01.01.2021 roku)

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ważne! Właściciel nieruchomości, który złożył po dniu 01.01.2021 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów NIE ma obowiązku składania nowej deklaracji aby to zwolnienie uzyskać.

Wzór obowiązującej deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Kamionka Wielka  http://www.kamionkawielka.pl/pl/367/0/deklaracja-formularz.html oraz w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 184456017 wew.41 lub 608406582