Przejdź do treści

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka zaprasza mieszkańców Gminy Kamionka Wielka posiadających czynne prawo wyborcze oraz inne podmioty, o których mowa w § 4 Uchwały Nr XL/302/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka, do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii i złożenie uwag dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030.

Konsultacje prowadzone będą od 14 października 2021r. do 17 listopada 2021r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030 będzie udostępniony w okresie konsultacji do publicznego wglądu na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka, jak też w Referacie Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy Kamionka Wielka w godzinach pracy Urzędu Gminy Kamionka Wielka. 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnych opinii lub  uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka na lata 2021-2030  na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka oraz w Referacie Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy Kamionka Wielka, który wypełniony można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kamionka Wielka 33-334 Kamionka Wielka 5, pocztą elektroniczną na adres: gmina@kamionkawielka.pl lub złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, w terminie do dnia 17.11.2021r. do godz.15.30.

/-/Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka

 

Kamionka Wielka, dnia 6 października 2021r.

Pliki do pobrania